มัธยมศึกษาปีที่3 วิชาวิทยาศาสตร์

คำอธิบายชั้นเรียน

มัธยมศึกษาปีที่3  วิชาวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1