ม1 วิชาการงานอาชีพ 1

คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียน ม1 วิชาการงานอาชีพ1 โรงเรียนน้ำหนาววิทยาคม