ภาษาไทยพื้นฐาน ม.๖/๒


ผู้สอน
นาง ปุณริศา หิรัญชาติ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 22 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ภาษาไทยพื้นฐาน ม.๖/๒

Class ID
48321

สถานศึกษา
โรงเรียนบุญวัฒนา
คำอธิบายวิชา

ศึกษาการอ่านวรรณคดี และวรรณกรรม สมัยรัชกาลที่ 1 – 3 ในฐานะที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ อ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว บทร้อยกรอง ท่องจำคำประพันธ์จากวรรณคดี ในบทเรียน ได้ถูกต้อง ไพเราะ ตีความแปลความ ขยายความ วิเคราะห์วิจารณ์ ประเมินค่า และประเมินคุณค่าด้านวรรณศิลป์และสังคม สังเคราะห์ข้อคิดเพื่อนำความรู้ความคิด ไปใช้ในการตัดสินใจแก้ปัญหาในการดำเนินชีวิต วิเคราะห์วิจารณ์ แสดงความคิดเห็นด้วยการและโต้แย้งเรื่องที่อ่านโดยเสนอความคิดใหม่อย่างมีเหตุผล อ่านบทความ หรืองานเขียนประเภทต่าง ๆจากสื่อมวลชน และแหล่งเรียนรู้แล้วนำความรู้จากการอ่านจากมาพัฒนาตน พัฒนาการเรียน และพัฒนาความรู้ทางอาชีพ และนำความรู้จากการอ่านมา เขียนสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ เช่น เขียนกรอบแนวคิด โดยสร้างผังมโนทัศน์ สรุปวรรณคดี วรรณกรรม แล้วบันทึก ด้วยการย่อความ อ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว บทร้อยกรอง เขียนอธิบาย บรรยาย พรรณนา เขียนแสดงทรรศนะ เขียนโต้แย้ง เขียนโน้มน้าว เขียนเรียงความ เขียนย่อความ ประเมินงานเขียนของผู้อื่น แล้วนำมาพัฒนาเป็นงานเขียนของตนเอง และสามารถเลือกฟัง ดู พูด แล้ววิเคราะห์แนวคิดใน การใช้ภาษา อย่างมีวิจารณญาณ ประเมินค่า เรื่องที่ฟังเพื่อนำสิ่งที่เป็นประโยชน์ ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต และการพูดแสดงทรรศนะโต้แย้ง โน้มน้าว เสนอแนวความคิดใหม่ ด้วยการใช้ การใช้ภาษาไทยเพื่อใช้ในการสื่อสาร ซึ่งต้องมีความรู้ ความเข้าใจธรรมชาติของภาษา เสียงในภาษา อธิบายการสร้างคำในภาษาไทย องค์ประกอบของคำและพยางค์ ใช้คำและสำนวนกลุ่มคำสร้างประโยค เขียนสะกดคำให้ถูกต้อง ใช้ระดับภาษาและราชาศัพท์ให้เหมาะสมกับกาลเทศะ วิเคราะห์ภาษาต่างประเทศและภาษาถิ่น และมีมารยาทในการอ่าน เขียน ฟัง ดู พูด โดยใช้กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเรียนความรู้ความเข้าใจ กระบวนการสร้างความตระหนัก กระบวนการสร้างค่านิยม กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ กระบวนการเรียนภาษา กระบวนการกลุ่ม กระบวนการสืบสวนสอบสวน เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ เกิดทักษะ และมีเจตคติที่ดีต่อภาษาไทยในสาระการอ่าน เขียน การฟัง การดู และการพูด สามารถนำไปใช้ในการติดต่อสื่อสารในการดำเนินชีวิตประจำวัน ให้เกิดประสิทธิผล และเกิดสังคมที่ได้พัฒนาต่อประชาติ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)