ม.6 ห้อง 2

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

ห้องเรียน ม. 6 ห้อง 2  

วิชาคณิตศาสตร์