ม.6 ห้อง 2

คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียน ม. 6 ห้อง 2  

วิชาคณิตศาสตร์