ม.6 ห้อง 3

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

ค่ากลางของข้อมูล