ม.6 ห้อง 3

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

ค่ากลางของข้อมูล