การผลิตสื่อและนวัตกรรมสำหรับการสอนสุขศึกษา

อุไรวรรณ เรืองศรี

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาความหมาย ประเภทของสื่อ  การผลิตสื่อและนวัตกรรมสำหรับการสอนสุขศึกษา