homeโครงงานวิทยาศาสตร์ ว23201
personperson_add
โครงงานวิทยาศาสตร์ ว23201

ผู้สอน
miss Pattamaporn Punchai
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
โครงงานวิทยาศาสตร์ ว23201

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
4841

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

โครงงานวิทยาศาสตร์ ว23201 เป็นรายวิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มเติมในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ของโรงเรียนโยธินบูรณะ ที่ประกอบด้วยนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 6 ห้องได้แก่  

ม.3/4   จำนวน    10   กลุ่ม    51  คน

ม.3/5   จำนวน     10  กลุ่ม    55 คน

ม.3/6  จำนวน      10  กลุ่ม    56  คน

ม.3/7  จำนวน      10  กลุ่ม    55 คน

ม.3/8  จำนวน      10 กลุ่ม     56 คน

ม.3/9  จำนวน      10 กลุ่ม     49 คน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)