เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

โครงงานวิทยาศาสตร์ ว23201

เกี่ยวกับชั้นเรียน

โครงงานวิทยาศาสตร์ ว23201 เป็นรายวิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มเติมในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ของโรงเรียนโยธินบูรณะ ที่ประกอบด้วยนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 6 ห้องได้แก่  

ม.3/4   จำนวน    10   กลุ่ม    51  คน

ม.3/5   จำนวน     10  กลุ่ม    55 คน

ม.3/6  จำนวน      10  กลุ่ม    56  คน

ม.3/7  จำนวน      10  กลุ่ม    55 คน

ม.3/8  จำนวน      10 กลุ่ม     56 คน

ม.3/9  จำนวน      10 กลุ่ม     49 คน