อบรมการใช้โปรแกรม ClassStart.org

คำอธิบายชั้นเรียน

 

 

ชั้นเรียน นี้จัดทำขึ้น เพื่อเป็น ประเมินว่า

1.ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการใช้งาน โปรแกรม ClassStart.org หรือไม่

2.เป็นการทบทวนการใช้งานโปรแกรม ClassStart.org

3.ฝึกปฏิบัติในฐานะ ผู้เรียน เพื่อจะได้ชี้นำ ผู้เรียนของท่านได้

 

ขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมชั้นเรียน นะครับ