การสิ่อสารทางการตลาด

คำอธิบายชั้นเรียน

การสื่อสารทางการตลาด  ปัจจุบันมีบทบาทที่สำคัญ