การสิ่อสารทางการตลาด

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

การสื่อสารทางการตลาด  ปัจจุบันมีบทบาทที่สำคัญ