homeภาษาไทย ม.๔
personperson_add
ภาษาไทย ม.๔

ผู้สอน
person
นาง ทิวาวรรณ คำดวง
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ภาษาไทย ม.๔

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
4850

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาภาษาไทย จัดการเรียรู้เพิ่มเติมเพื่อให้นักเรียนได้ฝึกการศึกษาค้นคว้าผ่านทางอินเทอร์เน็ต รวมทั้งเป็นการเผยแพร่ความรู้


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)