homeภาษาไทย ม.๔
person
ภาษาไทย ม.๔

ผู้สอน
นาง ทิวาวรรณ คำดวง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ประมาณ 8 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ภาษาไทย ม.๔

Class ID
4850

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

วิชาภาษาไทย จัดการเรียรู้เพิ่มเติมเพื่อให้นักเรียนได้ฝึกการศึกษาค้นคว้าผ่านทางอินเทอร์เน็ต รวมทั้งเป็นการเผยแพร่ความรู้


ClassStart ให้บริการฟรีโดย . บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)