ภาษาไทย ม.๔

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาภาษาไทย จัดการเรียรู้เพิ่มเติมเพื่อให้นักเรียนได้ฝึกการศึกษาค้นคว้าผ่านทางอินเทอร์เน็ต รวมทั้งเป็นการเผยแพร่ความรู้