home2201-2406 การใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล
person
2201-2406 การใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล

ผู้สอน
นาย ศุภชัย พวงบุบผา
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 9 วันที่แล้ว

ชื่อวิชา
2201-2406 การใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
4851

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

 

จุดประสงค์รายวิชา

                1. เข้าใจบทบาทและความสำคัญของการนำเสนอข้อมูล

2. รู้หลักการ วิธีการนำเสนอผลงานโดยใช้โปรแกรมการนำเสนอ

3. มีทักษะการใช้โปรแกรมการนำเสนอ

4. มีกิจนิสัยและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดี ในการใช้คอมพิวเตอร์

 

มาตรฐานรายวิชา

1. อธิบายความหมายและความสำคัญของการนำเสนอข้อมูลในงานธุรกิจ

2. อธิบายความหมาย หน้าที่ และส่วนประกอบของโปรแกรมนำเสนอข้อมูล

3. ประยุกต์ใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูลในการนำเสนอข้อมูลทางธุรกิจ

 

คำอธิบายรายวิชา

                ศึกษาและปฏิบัติ เกี่ยวกับ ความหมายและความสำคัญของการนำเสนอข้อมูล หลักการออกแบบ

งานที่จะนำเสนอ การใช้โปรแกรมการนำเสนอข้อมูล

 


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)