เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

2201-2406 การใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

 

จุดประสงค์รายวิชา

                1. เข้าใจบทบาทและความสำคัญของการนำเสนอข้อมูล

2. รู้หลักการ วิธีการนำเสนอผลงานโดยใช้โปรแกรมการนำเสนอ

3. มีทักษะการใช้โปรแกรมการนำเสนอ

4. มีกิจนิสัยและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดี ในการใช้คอมพิวเตอร์

 

มาตรฐานรายวิชา

1. อธิบายความหมายและความสำคัญของการนำเสนอข้อมูลในงานธุรกิจ

2. อธิบายความหมาย หน้าที่ และส่วนประกอบของโปรแกรมนำเสนอข้อมูล

3. ประยุกต์ใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูลในการนำเสนอข้อมูลทางธุรกิจ

 

คำอธิบายรายวิชา

                ศึกษาและปฏิบัติ เกี่ยวกับ ความหมายและความสำคัญของการนำเสนอข้อมูล หลักการออกแบบ

งานที่จะนำเสนอ การใช้โปรแกรมการนำเสนอข้อมูล