home2201-5001 โครงการ
person
2201-5001 โครงการ

ผู้สอน
นาย ศุภชัย พวงบุบผา
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 1 เดือนที่แล้ว

ชื่อวิชา
2201-5001 โครงการ

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
4853

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

 

จุดประสงค์รายวิชา

  1. เพื่อให้เกิดความตระหนักและมีความคิดริเริ่มการพัฒนางานในสาขาวิชาชีพ
  2. เพื่อให้สามารถปฏิบัติการวางแผน  ทำรายงาน  นำเสนอผลงาน  แก้ไขปัญหาที่เกิดจากการทำงาน
  3. เพื่อให้มีกิจนิสัยในการทำงานให้มีความประณีต  รอบคอบและปลอดภัย  ตระหนักถึงคุณภาพของงานและมีจริยธรรมในงานอาชีพ

มาตรฐานรายวิชา

  1. วางแผนและนำเสนอโครงการ
  2. ออกแบบและสร้างเครื่องมือหรืออุปกรณ์ในงานอาชีพที่เกี่ยวข้อง
  3. รายงานผลการปฏิบัติงาน  และนำเสนอผลงาน

คำอธิบายรายวิชา
     ให้นักศึกษานำความรู้จากรายวิชาต่าง ๆ ประยุกต์ให้สอดคล้องกับเทคโนโลยี  วางแผน  นำเสนอโครงการ  ผลงานทางวิชาการ  การออกแบบ  การสร้างเครื่องมือหรืออุปกรณ์ในงานอาชีพที่เกี่ยวข้อง ให้เสร็จในช่วงเวลาที่กำหนด  โดยรายงานผลการปฏิบัติงานเป็นระยะ  ตลอดการทำโครงการและนำเสนอผลงานให้คณะกรรมการประเมินผล

 

 


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)