home2201-5001 โครงการ
personperson_add
2201-5001 โครงการ

ผู้สอน
นาย ศุภชัย พวงบุบผา
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
2201-5001 โครงการ

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
4853

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

 

จุดประสงค์รายวิชา

  1. เพื่อให้เกิดความตระหนักและมีความคิดริเริ่มการพัฒนางานในสาขาวิชาชีพ
  2. เพื่อให้สามารถปฏิบัติการวางแผน  ทำรายงาน  นำเสนอผลงาน  แก้ไขปัญหาที่เกิดจากการทำงาน
  3. เพื่อให้มีกิจนิสัยในการทำงานให้มีความประณีต  รอบคอบและปลอดภัย  ตระหนักถึงคุณภาพของงานและมีจริยธรรมในงานอาชีพ

มาตรฐานรายวิชา

  1. วางแผนและนำเสนอโครงการ
  2. ออกแบบและสร้างเครื่องมือหรืออุปกรณ์ในงานอาชีพที่เกี่ยวข้อง
  3. รายงานผลการปฏิบัติงาน  และนำเสนอผลงาน

คำอธิบายรายวิชา
     ให้นักศึกษานำความรู้จากรายวิชาต่าง ๆ ประยุกต์ให้สอดคล้องกับเทคโนโลยี  วางแผน  นำเสนอโครงการ  ผลงานทางวิชาการ  การออกแบบ  การสร้างเครื่องมือหรืออุปกรณ์ในงานอาชีพที่เกี่ยวข้อง ให้เสร็จในช่วงเวลาที่กำหนด  โดยรายงานผลการปฏิบัติงานเป็นระยะ  ตลอดการทำโครงการและนำเสนอผลงานให้คณะกรรมการประเมินผล

 

 


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)