ม.2 คอมพิวเตอร์

คำอธิบายชั้นเรียน

เข้าใจกระบวนการในสืบการค้นข้อมูล