ม.6 คอมพิวเตอร์

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนสามารถใช้คอมพิวเตอร์สร้างงาน โครงงาน ตามหลักการทำโครงงานได้