ภาพประกอบ

คำอธิบายชั้นเรียน

smileyผู้สอนและนักศึกษาทุกคนมีส่วนร่วมแสดงความคิดสร้างสรรค์ ศึกษาเรียนรู้และปฏิบัติการสร้างภาพประกอบตามวัตถุประสงค์ นำเสนอผลงาน บริการวิชาการ