ง31102 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร


ผู้สอน
นาย มานะ บุญกัณฑ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ มากกว่า 8 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ง31102 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

Class ID
4861

สถานศึกษา
โรงเรียนพิบูลมังสาหาร
คำอธิบายวิชา

ง31102-402-55 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)