ผู้สอน
M K
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

0503 115 การออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่อผลิตสื่อการศึกษา ( Design Computer Graphic for Instructional Media Production )


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
4868

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


คำอธิบายชั้นเรียน

0503 115 การออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่อผลิตสื่อการศึกษา ( Design Computer Graphic for Instructional Media Production )

ความหมายและความสำคัญของคอมพิวเตอร์กราฟิก ประเภทสื่อการศึกษาที่สามารถนำคอมพิวเตอร์กราฟิกไปประยุกต์ในการผลิตได้ บทบาทคอมพิวเตอร์กราฟิกกับสื่อการศึกษา การออกแบบและพัฒนาคอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่อผลิตสื่อทางการศึกษา การประเมินสื่อการศึกษาที่ผลิตโดยใช้คอมพิวเตอร์กราฟิก 

Definition and significance of computer graphics, media types that can lead to applications in computer graphics production, the role of computer graphics in educational media. The design and development of computer graphics to produce educational media, evaluation of educational media produced using computer graphics