เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

0503 206 มัลติมีเดียพื้นฐานเพื่อการศึกษา ( Basic Multimedia for Education )

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

 

0503 206 มัลติมีเดียพื้นฐานเพื่อการศึกษา  ( Basic Multimedia  for Education )

ความหมายและประเภทสื่อมัลติมีเดีย  หลักการและทฤษฎีการสร้าง  การผลิต  สื่อมัลติมีเดีย  การใช้สื่อมัลติมีเดียในกิจกรรมการเรียนการสอน

Meaning  and  typets  of  multimedia,  principles  and  theries  of  multimedia  production,  use  of  multimedia  in  instructional  activities.