homeง30241 การสร้างสรรค์งานทางสารสนเทศ
personperson_add
ง30241 การสร้างสรรค์งานทางสารสนเทศ

ผู้สอน
นาย สุวิรัช พรมมาก
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ง30241 การสร้างสรรค์งานทางสารสนเทศ

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
4873

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

 

ศึกษาและได้รับการฝึกฝนในการทำงานโดยศึกษาเกี่ยวกับคุณสมบัติของคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานระบบอินเทอร์เน็ต องค์ประกอบของเว็บไซต์  คำสั่งของการสร้างเว็บไซต์  การใช้โปรแกรมสำเร็จในการสร้างเว็บไซต์ การสร้างเว็บไซต์โดยไม่ต้องใช้โปรแกรมสำเร็จ  สร้างเว็บไซต์ที่มีลักษณะสวยงาม มีความคิดสร้างสรรค์เกี่ยวกับรูปแบบลีลาลูกเล่นต่าง ๆ ของเว็บเพ็จ  และมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เยี่ยมชมกับเว็บไซต์  มีการจัดการฐานข้อมูล  ป้ายประกาศ  การทำแบบสำรวจ  การบริการจดหมายอิเล็กโทรนิกส์ ศึกษาตัวอย่างเว็บไซต์ที่ควรศึกษา   เพื่อนำมาพัฒนาการสร้างเว็บไซต์

โดยใช้กระบวนการทำงานและการจัดการอย่างเป็นระบบ พัฒนาความคิดสร้างสรรค์
มีทักษะการออกแบบงาน และการทำงานอย่างมีกลยุทธ์ โดยใช้กระบวนการเทคโนโลยีและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนนำเทคโนโลยีมาใช้และประยุกต์ใช้ในการทำงาน รวมทั้งการสร้างพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือวิธีการใหม่ เน้นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงานอย่างประหยัดและคุ้มค่า

เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะการสร้างสรรค์งานทางสารสนเทศ  สามารถ   ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้  เลือกใช้เทคโนโลยีและเทคโนสารสนเทศได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับงาน  มีคุณธรรม  ทำงานด้วยความรับผิดชอบ  ซื่อสัตย์  มีระเบียบ  สะอาด  ประหยัด  ใช้พลังงานทรัพยากรธรรมชาติ  อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างคุ้มค่าถูกวิธี ทำงานกลุ่มได้  แก้ไขปัญหาการทำงานได้  มีความมุ่งมั่นในการทำงาน  ทำงานอย่างมีความสุข  นอกจากนี้ยังมุ่งปลูกฝังนิสัย  การพึ่งตนเองและมีวัฒนธรรมในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น

ผลการเรียนรู้

1.             อธิบายความหมาย  ความสำคัญ  หลักการเบื้องต้นของโปรแกรมนำเสนอข้อมูล 

2.             สามารถใส่ข้อความ   ตกแต่งข้อความ แทรกรูปร่างอัตโนมัติ   แทรกข้อความศิลป์ สร้างแผนผังองค์กร   แทรกรูปภาพและวัตถุต่างๆ ลงในสไลด์  สร้างแผนภูมิ  แทรกตาราง  สร้างงานเชิงโต้ตอบ  เชื่อมโยงสไลด์   ฉายสไลด์ 

3.             สามารถปฏิบัติการสร้างชิ้นงานด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 

4.             สามารถปฏิบัติการสร้างงานนำเสนอบนเว็บ  โดยใช้  Microsoft PowerPoint 

5.             มีความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับ Macromedia Dreamweaver

6.             สามารถ Define Site ใส่พื้นหลัง  ใส่ข้อความและการตกแต่งข้อความ  แทรกรูปภาพ  
แทรกตาราง  แทรกภาพ เคลื่อนไหว  บันทึกเว็บเพจ   ปรับปรุงเว็บเพจด้วยการเขียนโค้ด  

7.             สามารถปฏิบัติการสร้างชิ้นงานด้วยโปรแกรม  Macromedia  Dreamweaver

8.             สามารถปฏิบัติการสร้างชิ้นงานโดยใช้โปรแกรมประเภทนำเสนอข้อมูลและโปรแกรม Macromedia dreamweaver  ตามกระบวนการได้อย่างถูกวิธี  ตามขั้นตอน  ด้วยความรับผิดชอบ  ขยัน  อดทน และซื่อสัตย์

9.             สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

10.      เลือกใช้เทคโนโลยีและเทคโนสารสนเทศได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับงาน  มีคุณธรรม

11.      ใช้พลังงาน  ทรัพยากร  และสิ่งแวดล้อมอย่างคุ้มค่าและยั่งยืนเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

รวมทั้งหมด  11  ผลการเรียนรู้


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)