55105-พื้นที่แห่งความสุข

คำอธิบายชั้นเรียน

พื้นที่สร้างสรรค์ สำหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างอ.ยุพาวดี และนักศึกษาในที่ปรึกษา