home55105-พื้นที่แห่งความสุข
personperson_add
55105-พื้นที่แห่งความสุข

ผู้สอน
ผศ. ยุพาวดี สมบูรณกุล
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
55105-พื้นที่แห่งความสุข

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
4877

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

พื้นที่สร้างสรรค์ สำหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างอ.ยุพาวดี และนักศึกษาในที่ปรึกษา 


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)