ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนในกลุ่มวิชาสาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551