เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนในกลุ่มวิชาสาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551