วศ334 การกัดกร่อนและการป้องกันการกัดกร่อนของโลหะ

คำอธิบายชั้นเรียน

กลไกการกัดกร่อนของโลหะในบรรยากาศ การป้องกันการกัดกร่อนของโลหะ ผลกระทบและข้อเสียจากการกัดกร่อนของโลหะ