computer graphic


ผู้สอน
นางสาว สุนทรี เจตะวัฒนะ
เข้าสู่ระบบเมื่อ เกือบ 13 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
computer graphic

รหัสวิชา
489

สถานศึกษา
โรงเรียนอักษรบริหารธุรกิจ

คำอธิบายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับทฤษฎีคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ หลักการของกราฟิกส์แบบ Vector และ

Raster ประเภทและคุณลักษณะของแฟ้มภาพกราฟิกส์ ความแตกต่าง ของกราฟิกส์แบบ 2 มิติ การใช้

โปรแกรมสร้างภาพกราฟิกส์แบบ Vector และ Raster


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books