computer graphic

สุนทรี เจตะวัฒนะ

โรงเรียนอักษรบริหารธุรกิจ

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับทฤษฎีคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ หลักการของกราฟิกส์แบบ Vector และ

Raster ประเภทและคุณลักษณะของแฟ้มภาพกราฟิกส์ ความแตกต่าง ของกราฟิกส์แบบ 2 มิติ การใช้

โปรแกรมสร้างภาพกราฟิกส์แบบ Vector และ Raster