computer graphic

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นางสาว สุนทรี เจตะวัฒนะ

โรงเรียนอักษรบริหารธุรกิจ

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับทฤษฎีคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ หลักการของกราฟิกส์แบบ Vector และ

Raster ประเภทและคุณลักษณะของแฟ้มภาพกราฟิกส์ ความแตกต่าง ของกราฟิกส์แบบ 2 มิติ การใช้

โปรแกรมสร้างภาพกราฟิกส์แบบ Vector และ Raster