ผู้สอน
Ms. nichanan poonsawat
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

การเรียนแบบโครงงานแบบกระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
4892

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี


คำอธิบายชั้นเรียน

การเรียนการสอนแบบโครงงาน