ระดับ G - ระดับ O

คำอธิบายชั้นเรียน

เน้นทักษะการฟัง และวินัยในการเรียนเป็นหลัก