การปฏิรูปบ้านเมืองในสมัยรัชกาลที่ 5


ผู้สอน
นางสาว วรรณา ไชยศรี
เข้าสู่ระบบเมื่อ มากกว่า 3 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
การปฏิรูปบ้านเมืองในสมัยรัชกาลที่ 5

รหัสวิชา
49

สถานศึกษา
โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ ราชบุรี

คำอธิบายวิชา

ในสมัยรัชกาลที่ 5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์  มีการปรับปรุงประเทศครั้งใหญ่เพื่อให้รอดพ้นจากภัยคุกคามของมหาอำนาจจักรวรรดินิยมตะวันตก ในที่นี้จะนำมากล่าวเพียง 3 ด้าน คือการปฏิรูปการปกครองบ้านเมือง การเลิกระบบไพร่และการเลิกทาส  และการเสด็จประพาสต้นและเสด็จประพาสยุโรป


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books