เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การปฏิรูปบ้านเมืองในสมัยรัชกาลที่ 5

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นางสาว วรรณา ไชยศรี

โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ ราชบุรี

ในสมัยรัชกาลที่ 5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์  มีการปรับปรุงประเทศครั้งใหญ่เพื่อให้รอดพ้นจากภัยคุกคามของมหาอำนาจจักรวรรดินิยมตะวันตก ในที่นี้จะนำมากล่าวเพียง 3 ด้าน คือการปฏิรูปการปกครองบ้านเมือง การเลิกระบบไพร่และการเลิกทาส  และการเสด็จประพาสต้นและเสด็จประพาสยุโรป