homeการปฏิรูปบ้านเมืองในสมัยรัชกาลที่ 5
personperson_add
การปฏิรูปบ้านเมืองในสมัยรัชกาลที่ 5

ผู้สอน
นางสาว วรรณา ไชยศรี
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การปฏิรูปบ้านเมืองในสมัยรัชกาลที่ 5

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
49

สถานศึกษา
โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ ราชบุรี

คำอธิบายชั้นเรียน

ในสมัยรัชกาลที่ 5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์  มีการปรับปรุงประเทศครั้งใหญ่เพื่อให้รอดพ้นจากภัยคุกคามของมหาอำนาจจักรวรรดินิยมตะวันตก ในที่นี้จะนำมากล่าวเพียง 3 ด้าน คือการปฏิรูปการปกครองบ้านเมือง การเลิกระบบไพร่และการเลิกทาส  และการเสด็จประพาสต้นและเสด็จประพาสยุโรป


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)