ภาษาอังกฤษเพื่อการบันเทิง

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาสำนวนภาษาอังกฤษจากเพลง ภาพยนตร์