วิชาการปกครองคณะสงฆ์ไทย (๑/๖๓) (จันทร์ - ศุกร์ ) อ.นาน้อย


ผู้สอน
พระครูสมุห์ อุทัย มะโนรัตน์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
วิชาการปกครองคณะสงฆ์ไทย (๑/๖๓) (จันทร์ - ศุกร์ ) อ.นาน้อย

Class ID
49036

สถานศึกษา
??????????????????? ??????????????????????????????????
คำอธิบายวิชา

ศึกษาพัฒนาการของระบบการปกครองคณะสงฆ์ไทย ตั้งแต่สมัยสุโขทัยถึงปัจจุบันศึกษาและวิเคราะห์ เนื้อหาพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ฉบับต่างๆ กฎ ระเบียบ คําสั่งและประกาศที่สําคัญของคณะสงฆ์ การประยุกต์ การปกครองและการบริหารในปัจจุบันสําหรับคณะสงฆ์ไทย


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)