homeวิชาการปกครองคณะสงฆ์ไทย (๑/๖๓) (จันทร์ - ศุกร์ ) อ.นาน้อย
person
วิชาการปกครองคณะสงฆ์ไทย (๑/๖๓) (จันทร์ - ศุกร์ ) อ.นาน้อย

ผู้สอน
พระครูสมุห์ อุทัย มะโนรัตน์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ประมาณ 2 ชั่วโมง ที่แล้ว

ชื่อวิชา
วิชาการปกครองคณะสงฆ์ไทย (๑/๖๓) (จันทร์ - ศุกร์ ) อ.นาน้อย

Class ID
49036

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ศึกษาพัฒนาการของระบบการปกครองคณะสงฆ์ไทย ตั้งแต่สมัยสุโขทัยถึงปัจจุบันศึกษาและวิเคราะห์ เนื้อหาพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ฉบับต่างๆ กฎ ระเบียบ คําสั่งและประกาศที่สําคัญของคณะสงฆ์ การประยุกต์ การปกครองและการบริหารในปัจจุบันสําหรับคณะสงฆ์ไทย


ClassStart ให้บริการฟรีโดย . บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)