การบวกจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 20

คำอธิบายชั้นเรียน

บทเรียนคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่1