ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรียนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เบื้องต้น