403 ส31102 ประวัติศาสตร์ 1


ผู้สอน
นาย สมบัติ นาคแป้น
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ประมาณ 6 ชั่วโมง ที่แล้ว

ชื่อวิชา
403 ส31102 ประวัติศาสตร์ 1

Class ID
49153

สถานศึกษา
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์)
คำอธิบายวิชา

ศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับความสำคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของมนุษยชาติ ตัวอย่างการใช้เวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ที่ปรากฏในเอกสารทางประวัติศาสตร์ไทยและประวัติศาสตร์สากล ศึกษาวิเคราะห์ความหมาย คุณค่าและใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ตามลำดับขั้นตอนอย่างเป็นระบบในการสืบค้นเรื่องราวที่ตนสนใจ เข้าใจประโยชน์และคุณค่าของวิธีการทางประวัติศาสตร์ในโลกยุคโลกาภิวัตน์ที่มีข้อมูลสารสนเทศที่หลากหลาย จัดทำผลการศึกษาหรือโครงงานทางประวัติศาสตร์และสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางประวัติศาสตร์ ศึกษาวิเคราะห์ประเด็นสำคัญของประวัติศาสตร์ไทย เกี่ยวกับแนวคิดความเป็นมาของชาติไทย อาณาจักรโบราณในดินแดนไทยและอิทธิพลที่มีต่อสังคมไทย ปัจจัยที่มีผลต่อการสถาปนาอาณาจักรไทยในช่วงเวลาต่างๆ สาเหตุและผลของการปฏิรูปการปกครองบ้านเมือง การเลิกทาส เลิกไพร่ การเสด็จประพาสยุโรป และหัวเมืองสมัยรัชกาลที่ 5

โดยใช้กระบวนการสังเกต การวิเคราะห์ การเปรียบเทียบ การเชื่อมโยง การไต่สวน การตรวจสอบ การวิพากษ์ข้อมูล การตีความ การแปลความ การสรุปอ้างอิง การให้เหตุผล การสังเคราะห์และการนำเสนอ

เพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจถึงลักษณะเฉพาะของสังคมที่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงหรือมีผลกระทบที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือมีพัฒนาการในแต่ละช่วงเวลาและพื้นที่ที่แตกต่างกัน ฝึกฝนทักษะตามวิธีการทางประวัติศาสตร์ในการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ และสามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตระหนักในความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มีต่อสังคมไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

ส4.1 ม.4-6/1 ตระหนักถึงความสำคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของมนุษยชาติ
ส4.1 ม.4-6/2 สร้างองค์ความรู้ใหม่ทางประวัติศาสตร์โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์อย่างเป็นระบบ
ส4.3 ม.4-6/1 วิเคราะห์ประเด็นสำคัญของประวัติศาสตร์ไทย
ส4.3 ม.4-6/2 วิเคราะห์ความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ต่อชาติไทย


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)