ประวัติศาสตร์ 3 ม.5/9


ผู้สอน
นาง จุฑาทิพย์ ชะนะ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ประมาณ 21 ชั่วโมง ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ประวัติศาสตร์ 3 ม.5/9

Class ID
49249

สถานศึกษา
โรงเรียนบุญวัฒนา
คำอธิบายวิชา

ศึกษา วิเคราะห์ ความสำคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของมนุษยชาติ การนับและเทียบศักราชสากล หลักฐานทางประวัติศาสตร์สากล อารยธรรมยุคโบราณ อารยธรรมของโลกตะวันตก อารยธรรมเมโสโปเตเมีย อารยธรรมอียิปต์ อารยธรรมในตะวันออกกลาง อารยธรรมกรีกและอารยธรรมโรมัน อารยธรรมของโลกตะวันออก อารยธรรมจีน อารยธรรมอินเดีย การติดต่อระหว่างโลกตะวันออกกับโลกตะวันตกและอิทธิพลที่มีต่อกัน เหตุการณ์สำคัญในสมัยกลาง ระบอบการปกครองแบบฟิวดัล สงครามครูเสด การฟื้นฟูศิลปะวิทยาการ เหตุการณ์สำคัญในสมัยใหม่จนถึงปัจจุบัน การสำรวจทางทะเล การล่าอาณานิคม การปฏิรูปศาสนา การปฏิวัติวิทยาศาสตร์ การปฏิวัติอุตสาหกรรม แนวคิดเสรีนิยม แนวคิดจักรวรรดินิยม แนวคิดชาตินิยม แนวคิดสังคมนิยม โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ กระบวนการคิด สืบค้นข้อมูล กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการทางสังคม กระบวนการเผชิญสถานการณ์ กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการกลุ่ม เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจตระหนักในความสำคัญของการศึกษาประวัติศาสตร์ชาติไทย เกิดความรักความภาคภูมิใจและธำรงความเป็นไทย มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริตมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ รักความเป็นไทย มุ่งมั่นในการทำงาน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)