การวัดความยาว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

คำอธิบายชั้นเรียน

เนื้อหาที่มีในการสอนชั้นเรียนนี้มุ่งเน้นให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาที่สอนและเกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุขและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด