homeจำนวนนับ 1-5 และ 0
person
จำนวนนับ 1-5 และ 0

ผู้สอน
นางสาว กรรณิการ์ พรหมรอด
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
จำนวนนับ 1-5 และ 0

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
4928

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

การเรียนการสอนในชั้นเรียนในปัจจุบันนี้อาจไม่เติมเต็มสิ่งที่เรียนรู้ แต่เราก็นำสิ่งใหม่ๆ มาใช้เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่สูงสุดได้


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)