homePG 3412 โปรแกรมคอมพิวเตอร์และสถิติที่ใช้ในจิตวิทยา
personperson_add
PG 3412 โปรแกรมคอมพิวเตอร์และสถิติที่ใช้ในจิตวิทยา

ผู้สอน
person
อาจารย์ สิริกาญจน์ สง่า
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
PG 3412 โปรแกรมคอมพิวเตอร์และสถิติที่ใช้ในจิตวิทยา

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
4931

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

รหัส PG3412  โปรแกรมคอมพิวเตอร์และสถิตที่ใช้ในทางจิตวิทยา

 ภาคเรียนที่ 1/2555

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาวิธีการจัดเก็บรวบรวมข้อมูล วิธีการทางสถิติสำหรับวิเคราะห์ข้อมูลทางจิตวิทยาและการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป

 

จุดประสงค์

  1. นักศึกษาสามารถอธิบายวิธีการ ความสำคัญของการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิธีการทางสถิติสำหรับวิเคราะห์ข้อมูลทางจิตวิทยา
  2. นักศึกษาสามารถเลือกใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลทางจิตวิทยาได้ถูกต้อง
  3. นักศึกษาสามารถเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลทางจิตวิทยาด้วยโปรแกรม SPSS
  4. นักศึกษาสามารถนำเสนอและแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS ได้

ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)