homePG 3412 โปรแกรมคอมพิวเตอร์และสถิติที่ใช้ในจิตวิทยา
person
PG 3412 โปรแกรมคอมพิวเตอร์และสถิติที่ใช้ในจิตวิทยา

ผู้สอน
อาจารย์ สิริกาญจน์ สง่า
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
PG 3412 โปรแกรมคอมพิวเตอร์และสถิติที่ใช้ในจิตวิทยา

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
4931

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

รหัส PG3412  โปรแกรมคอมพิวเตอร์และสถิตที่ใช้ในทางจิตวิทยา

 ภาคเรียนที่ 1/2555

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาวิธีการจัดเก็บรวบรวมข้อมูล วิธีการทางสถิติสำหรับวิเคราะห์ข้อมูลทางจิตวิทยาและการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป

 

จุดประสงค์

  1. นักศึกษาสามารถอธิบายวิธีการ ความสำคัญของการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิธีการทางสถิติสำหรับวิเคราะห์ข้อมูลทางจิตวิทยา
  2. นักศึกษาสามารถเลือกใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลทางจิตวิทยาได้ถูกต้อง
  3. นักศึกษาสามารถเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลทางจิตวิทยาด้วยโปรแกรม SPSS
  4. นักศึกษาสามารถนำเสนอและแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS ได้

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)