เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

PG 3412 โปรแกรมคอมพิวเตอร์และสถิติที่ใช้ในจิตวิทยา

เกี่ยวกับชั้นเรียน

รหัส PG3412  โปรแกรมคอมพิวเตอร์และสถิตที่ใช้ในทางจิตวิทยา

 ภาคเรียนที่ 1/2555

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาวิธีการจัดเก็บรวบรวมข้อมูล วิธีการทางสถิติสำหรับวิเคราะห์ข้อมูลทางจิตวิทยาและการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป

 

จุดประสงค์

  1. นักศึกษาสามารถอธิบายวิธีการ ความสำคัญของการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิธีการทางสถิติสำหรับวิเคราะห์ข้อมูลทางจิตวิทยา
  2. นักศึกษาสามารถเลือกใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลทางจิตวิทยาได้ถูกต้อง
  3. นักศึกษาสามารถเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลทางจิตวิทยาด้วยโปรแกรม SPSS
  4. นักศึกษาสามารถนำเสนอและแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS ได้