English

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

มีความสุขในการเรียน English แล้วมันจะรักเราเองนะจะ