เงิน

คำอธิบายชั้นเรียน

เอกสารการสอนชิ้นนี้จัดทำขึ้นสำหรับการสอน เรื่องเงิน ชั้นประถมศึกษา 3