homeท30202 วาทศิลป์ ห้อง 602
person
ท30202 วาทศิลป์ ห้อง 602

ผู้สอน
นางสาว สารภี สอนปลอด
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 19 ชั่วโมงที่แล้ว

ชื่อวิชา
ท30202 วาทศิลป์ ห้อง 602

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
49382

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

มีความรู้ ความเข้าใจหลักการพูด สามารถพัฒนาการพูดของตนเอง โดยมุ่งเน้นการใช้ถ้อยคำ น้ำเสียง และท่าทางที่เหมาะสม พูดได้อย่างมีเนื้อหาสาระที่น่าสนใจ ทำให้ผู้ฟังเกิดความเข้าใจ พอใจ หรือคล้ายตาม นำไปประกอบในการศึกษาวิชาชีพอื่น ดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวกับการพูดทั้งในโรงเรียนและในสังคม เป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพและใช้ในชีวิตประจำวัน ฝึกพูดต่อหน้าประชุมชนทั้งที่เป็นบรรยาย พรรณนา ชักชวนชี้แจงการอภิปรายดำเนินการอภิปราย สัมภาษณ์ โต้วาที การทำหน้าที่พิธีกรหรือโฆษก มีมารยาทในการพูด รู้จักเลือกถ้อยคำที่เหมาะสม ใช้ภาษาไทยถูกต้อง มีความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย มีความกระตือรือร้นในการศึกษาหาความรู้ อนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย มีความเป็นอยู่อย่างพอเพียง มีจิตใจที่โอบอ้อมอารีช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์และสังคม


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)