เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ของเล่นเชิงกลไก ว23202

เกี่ยวกับชั้นเรียน

 

มาตรฐานที่  ว 8.1  : ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้ การแก้ปัญหา  รู้ว่าปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่มี    รูปแบบที่แน่นอนสามารถอธิบายและตรวจสอบได้ภายใต้ข้อมูลและเครื่องมือที่มีอยู่ในช่วงเวลานั้น ๆ   เข้าใจว่าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคมและสิ่งแวดล้อม         มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน

 

เนื้อหา                 1การเคลื่อนที่

2.  ปัจจัยพื้นฐานที่มีผลต่อการเคลื่อนที่

    -  การเคลื่อนที่ทางบก

    -  การเคลื่อนที่ทางน้ำ

    -  การเคลื่อนที่ทางอากาศ

กิจกรรม                1. กฏการเคลื่อนที่ของนิวตัน

2. แรงเสียดทาน

                                3. รถหลอดด้าย

                                4. เรือ

                                5. เครื่องร่อน

                                6. ของเล่นเชิงกลไก

ประเมินผล           1.  การเคลื่อนที่

2.  ปัจจัยพื้นฐานที่มีผลต่อการเคลื่อนที่

3.  แรงลอยตัวและแรงยก

4.  ของเล่นเชิงกลไก