homeของเล่นเชิงกลไก ว23202
person
ของเล่นเชิงกลไก ว23202

ผู้สอน
miss Pattamaporn Punchai
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ของเล่นเชิงกลไก ว23202

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
4944

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

 

มาตรฐานที่  ว 8.1  : ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้ การแก้ปัญหา  รู้ว่าปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่มี    รูปแบบที่แน่นอนสามารถอธิบายและตรวจสอบได้ภายใต้ข้อมูลและเครื่องมือที่มีอยู่ในช่วงเวลานั้น ๆ   เข้าใจว่าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคมและสิ่งแวดล้อม         มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน

 

เนื้อหา                 1การเคลื่อนที่

2.  ปัจจัยพื้นฐานที่มีผลต่อการเคลื่อนที่

    -  การเคลื่อนที่ทางบก

    -  การเคลื่อนที่ทางน้ำ

    -  การเคลื่อนที่ทางอากาศ

กิจกรรม                1. กฏการเคลื่อนที่ของนิวตัน

2. แรงเสียดทาน

                                3. รถหลอดด้าย

                                4. เรือ

                                5. เครื่องร่อน

                                6. ของเล่นเชิงกลไก

ประเมินผล           1.  การเคลื่อนที่

2.  ปัจจัยพื้นฐานที่มีผลต่อการเคลื่อนที่

3.  แรงลอยตัวและแรงยก

4.  ของเล่นเชิงกลไก


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)