892-200 English Tense

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นวิชาที่สอน Tense ในภาษาอังกฤษเบื้องต้น  จะมีความรู้เบื้องต้นเรื่องรูปแบบของ Tense  หลักการใช้ Tense รวมถึงวิธีการสร้างประโยคของ Tense ต่างๆในภาษาอังกฤษ