เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

Fun with User Testing

เกี่ยวกับชั้นเรียน

คลาสเรียนนี้ จัดทำขึ้นเพื่อใช้ทดสอบ user  ในการเข้าใช้ระบบของ classtart 

โดยเป็นส่วนหนึ่งของการทำโปรเจค User Testing รายวิชา Human Computer Interaction ภาคเรียนที่1/2555  

สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ  คณะวิทยาการจัดการ