เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีิวิต

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษารายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง