home1541001 ทักษะการรับสารภาษาไทย
personperson_add
1541001 ทักษะการรับสารภาษาไทย

ผู้สอน
อาจารย์ ณัฐพล บ้านไร่
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
1541001 ทักษะการรับสารภาษาไทย

หมายเลขของวิชา (Class ID)
4948

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

1541001 ทักษะการรับสารภาษาไทย 

 

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาหลักการฟัง  การอ่านจากสื่อและสิ่งพิมพ์ประเภทต่างๆ การคิดวิเคราะห์  การสังเคราะห์ การจับประเด็น และการสรุปสาระสำคัญ

ฝึกปฏิบัติให้ครอบคลุมสารทุกประเภทจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายและกำหนดให้อ่านหนังสือนอกเวลาประกอบ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดยมูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)