home1541001 ทักษะการรับสารภาษาไทย
personperson_add
1541001 ทักษะการรับสารภาษาไทย

ผู้สอน
อาจารย์ ณัฐพล บ้านไร่
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
1541001 ทักษะการรับสารภาษาไทย

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
4948

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

1541001 ทักษะการรับสารภาษาไทย 

 

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาหลักการฟัง  การอ่านจากสื่อและสิ่งพิมพ์ประเภทต่างๆ การคิดวิเคราะห์  การสังเคราะห์ การจับประเด็น และการสรุปสาระสำคัญ

ฝึกปฏิบัติให้ครอบคลุมสารทุกประเภทจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายและกำหนดให้อ่านหนังสือนอกเวลาประกอบ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)