เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

1541001 ทักษะการรับสารภาษาไทย

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

1541001 ทักษะการรับสารภาษาไทย 

 

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาหลักการฟัง  การอ่านจากสื่อและสิ่งพิมพ์ประเภทต่างๆ การคิดวิเคราะห์  การสังเคราะห์ การจับประเด็น และการสรุปสาระสำคัญ

ฝึกปฏิบัติให้ครอบคลุมสารทุกประเภทจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายและกำหนดให้อ่านหนังสือนอกเวลาประกอบ