อ 21102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 [ม.1] ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555

คำอธิบายชั้นเรียน

อ 21102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2  ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2555 โรงเรียนวัดพระธาตุวิทยา ต.หนองกอมเกาะ อ.เมือง จ.หนองคาย สอนโดย พระมหาธราบุญ  จิรชีโว