เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาสังคม

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

 

แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาสังคม
1.ระบบนิเวศ
2.ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ
3.ภาวะสมดุลในระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ
4.การพัฒนาและผลกระทบ
5.การพัฒนาอย่างยั่งยืน