แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาสังคม

คำอธิบายชั้นเรียน

 

แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาสังคม
1.ระบบนิเวศ
2.ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ
3.ภาวะสมดุลในระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ
4.การพัฒนาและผลกระทบ
5.การพัฒนาอย่างยั่งยืน