ตารางธาตุ หรรษา

ตารางธาตุ หรรษา

ลาซาลมารดาพิทักษ์+เบญจมานุสรณ์+บุญสมวิทยา

คำอธิบายชั้นเรียน

1. เพิ่มผลสัมฤทธิ์การเรียนเรื่องตารางธาตุ