แผนอังกฤษ - คณิต

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนแผนอังกฤษ - คณิต