บัญชีเพื่อการจัดการ หมู่เรียน 621749101


ผู้สอน
ผศ. ธนิดา ภู่แดง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ประมาณ 10 ชั่วโมง ที่แล้ว

ชื่อวิชา
บัญชีเพื่อการจัดการ หมู่เรียน 621749101

Class ID
49624

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
คำอธิบายวิชา
    รหัส บช.3005334  ชื่อวิชา(ภาษาไทย)   การบัญชีเพื่อการจัดการ	   
        AC 3005334 ชื่อวิชา(ภาษาอังกฤษ) Managerial Accounting ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาและวิเคราะห์ข้อมูลทางการบัญชี เพื่อนำไปใช้ในการวางแผนการควบคุม และการตัดสินใจ โดยศึกษาเกี่ยวกับการบัญชีต้นทุนรวมและการบัญชีต้นทุนผันแปร การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณต้นทุน ปริมาณกำไร การวิเคราะห์ต้นทุนภาษี และข้อจำกัดของข้อมูลต่าง ๆ การจัดทำงบประมาณ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงทางการเงินและงบกระแสเงินสด

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)