ความรู้ทั่วไปเเเกี่ยวกับ เทคโนโลยี

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

ความรู้ทั่วไปเเเกี่ยวกับ เทคโนโลยี