เทคโนโลยี 2 ว30107 (วิทยาการคำนวณ - การออกแบบ)ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6


ผู้สอน
นาง ฉลวย ใบโพธิ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 25 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
เทคโนโลยี 2 ว30107 (วิทยาการคำนวณ - การออกแบบ)ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6

Class ID
49684

สถานศึกษา
โรงเรียนบุญวัฒนา
คำอธิบายวิชา

ศึกษาหลักการของวิทยาการข้อมูล รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลการประมวลผลข้อมูล การจัดเก็บข้อมูล การนำเสนอข้อมูล และใช้ความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์สื่อดิจิทัลเทคโนโลยีสารสนเทศในการแก้ปัญหา หรือเพิ่มมูลค่าให้กับบริการหรือผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตจริงอย่างสร้างสรรค์ประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และทักษะจากศาสตร์ต่างๆเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ และการให้บริการ หลักการของปัญญาประดิษฐ์ และเทคโนโลยีในอนาคต นำความรู้มาพัฒนาโครงงานเพื่อแก้ปัญหาจากสถานการณ์ที่ตนเองสนใจ ใช้กระบวนการออกแบบวิศวกรรม ศึกษาการพัฒนาผลงาน การสร้างประโยชน์จากผลงาน และการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการนำเสนอและแบ่งปันข้อมูลอย่างปลอดภัย การสร้างชิ้นงานและการเผยแพร่สื่อต่าง ๆ ให้คำนึงถึงจริยธรรม ลิขสิทธิ์ ทรัพย์สินทางปัญญา และกฎหมายวิเคราะห์ผลกระทบ อาชีพที่เกี่ยวข้อง กับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีผลต่อการดำเนินชีวิตสังคมและวัฒนธรรม


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)